środa, 25 lutego 2015

Nieuczciwa konkurencja

W dobie gospodarki wolnorynkowej wielu przedsiębiorców dąży do osiągnięcia tego samego celu gospodarczego lecz nie każdy podmiot zachowuje się zgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami. Zgodnie z prawem popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji tworzy odpowiedzialność cywilnoprawną i karnoprawną.
Czyn nieuczciwej konkurencji to w szczególności:
  • Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa (używanie znaku, hasła itp. na podobieństwo konkurencyjnego przedsiębiorstwa)
  • Fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług (podanie nieprawdziwej informacji o kraju, regionie czy pochodzeniu produktu lub usługi)
  • Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów czy usług (podanie nieprawdziwych informacji dotyczących jakości, ilości albo cech danego produktu)
  • Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (ujawnienie czy wykorzystanie tajemnicy innego przedsiębiorstwa)
  • Naśladownictwo produktów (tzw. podróbki)
  • Nieuczciwa lub zakazana reklama (reklama sprzeczna z prawem lub wprowadzająca w błąd)
  • Utrudnianie dostępu do rynku (m.in.: sprzedaż poniżej kosztów, nakłanianie do bojkotu konkurencyjnych firm, zróżnicowane traktowanie klientów, wymuszanie na klientach zakupu towaru u określonego sprzedawcy)
  • Nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy (dotyczy umów zatrudniania pracowników) albo nierealizowania obowiązków pracowniczych
  • Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji (o swoim lub innym przedsiębiorstwie)
  • Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej (proponowanie nabywania towarów lub usług poprzez składanie ich nabywcom obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji) oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym zwanym argentyńskim (samofinansowanie się konsumentów w ramach utworzonej grupy, która wpłaca na rzecz określonego podmiotu pewną kwotę pieniędzy, z której część sumy otrzymuje organizator systemu - na pokrycie kosztów i realizację zysku - a pozostała część powinna być przeznaczana na przyznawanie towarów członkom systemu konsorcyjnego bądź udzielanie im pożyczek)

czwartek, 5 lutego 2015

Wywiad gospodarczy i jego rodzaje:

Wywiad gospodarczy i jego rodzaje:

Competitive Intelligence, czyli wywiad konkurencyjny, koncentruje się głównie na pozyskiwaniu, analizowaniu i przekazywaniu informacji o konkurencji i wszelkich możliwościach dotyczących jej funkcjonowania na rynku, a zwłaszcza jej produktach i klientach. Pochodnym do competitive intelligence jest Market Intelligence (wywiad rynkowy) ukierunkowany jednak na badanie rynku i aspektów konkurencyjnych 4P marketingu mix (tj. produkt, cena, promocja, miejsce; ang. product, price, place, promotion).

Business Intelligence, ewoluując z systemów wspomagania decyzji z lat 60-tych XX w, jest obecnie zestawem określonych metod i procesów, które przy pomocy technologii informatycznych przekształcają różnorodne dane ilościowe w użyteczne informacje, wykorzystywane w celu skuteczniejszego podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych. Z Business Intelligence związane są bezpośrednio terminy, tj. data mining, hurtownie danych, benchmarking, dashboards, KPI oraz analityka predyktywna i proskrypcyjna.

Economic Intelligence dotyczy procesów zarządzania zdobytymi informacjami ekonomicznymi w makro skali, co oznacza zrozumienie przepływu zasobów finansowych i niefinansowych wewnątrz danych krajów lub globalnych organizacji, polityki reinwestowania i prowadzenia inwestycji zagranicznych oraz zasobów i zdolności produkcyjnych, a także innych kwestii, które mogą wyjaśniać możliwości do produkcji aktywów.

Due Diligence (dosłownie: należyta staranność) stanowi zespół kompleksowych i pogłębionych analiz danego podmiotu gospodarczego z dostarczonych uprzednio informacji, pod względem jego sytuacji prawnej i podatkowej, zarządzania strukturą organizacji i kapitałem ludzkim, potencjału technologicznego oraz kondycji handlowej i finansowej w celu identyfikacji ryzyk i możliwości, przed podjęciem negocjacji związanych z transakcją kapitałową np. przed podpisaniem umowy przejęcia przedsiębiorstwa.


Commercial Intelligence – wywiad handlowy lub komercyjny, jest najstarszą i najbardziej zaawansowaną oraz wszechstronną formą legalnego i oficjalnego zbierania, analizy i udostępniania informacji o podmiotach gospodarczych, ich działalności oraz funkcjonowaniu w otoczeniu, w tym informacji o konkurencji i kondycji handlowej, sytuacji prawnej i powiązaniach, a także innych danych, istotnych dla działalności gospodarczej.